De gemeente Lochem maakt over het jaar 2020 net als voorgaande jaren gebruik van het Landelijk Algemeen Accountantsprotocol Financiële Productieverantwoording Wmo en Jeugdwet. Zie hiervoor het format. Deze is ook op onze Inkooppagina te vinden. In verband met de coronamaatregelen, is de verantwoording dit jaar iets anders dan u normaal van ons gewend bent.

We onderscheiden twee sporen:

 1. Geleverde zorg/ondersteuning verantwoordt u in de productieverantwoording.* De productieverantwoording bevat enkel de via het berichtenverkeer gedeclareerde geleverde zorg/ondersteuning (zowel reguliere als alternatief geleverde zorg). Let dus op dat geen zorg wordt opgenomen in de productieverantwoording die niet geleverd is. Ook al mocht dit voor de vastgestelde producten wel conform regeling tijdelijk gedeclareerd worden via het berichtenverkeer.
 2. Indien u gebruik gemaakt heeft van de mogelijkheid op basis van de tijdelijke declaratieregeling:
  o Niet geleverde zorg voor de vastgestelde producten toch via het berichtenverkeer te declareren.
  o Alternatief geleverde zorg te declareren.
  o Een aanvraag voor een continuïteitsbijdrage of vergoeding van meerkosten in te dienen.
  ...Dan levert u een getekend addendum aan. In dit addendum leggen we formeel vast dat beide partijen zich conformeren aan de inhoud van de regelingen.

Zie hiervoor het addendum. Deze is ook te vinden op onze Inkooppagina.

Let op: de verantwoordingswijze is identiek aan Zorgregio MIJ/OV. Omdat we daar nog niet bij zijn aangesloten is voor gemeente Lochem een apart addendum nodig. We zijn nog in gesprek met de accountant over de jaarrekeningcontrole en coronamaatregelen. Als dit gevolgen heeft voor wat we van u verwachten, dan laten dit zo spoedig mogelijk weten. 

*Aanbieders met een omzet kleiner dan € 125.000 zijn niet verplicht om een accountantsverklaring aan te leveren. Als deze aanbieders voor andere gemeenten wel een accountantsverklaring aanleveren dan moet die wel naar Lochem gestuurd worden. Hiermee wordt voorkomen dat de gemeente voor de eigen jaarrekening extra controles bij deze aanbieders uitvoert. Wanneer er productie is geleverd voor gemeente Lochem, maar minder dan € 125.000 het dringende verzoek om wel een productieverantwoording aan te leveren. Indien u voor de Wmo in de gemeente Lochem in 2020 geen productie heeft gedraaid dan hoeft u vanzelfsprekend ook geen productieverantwoording aan te leveren.

Kortom productie voor gemeente Lochem: 

 1. Meer dan € 125.000: productieverantwoording en controleverklaring (denk aan rechtsgeldige ondertekeningen zorgaanbieder en waarmerken accountant)
 2. Tussen € 0 en € 125.000: alleen een door bestuurder/eigenaar ondertekende productieverantwoording, indien controleverklaring voor andere gemeenten vereist dan deze ook naar gemeente Lochem sturen 
 3. € 0: geen verantwoording

Deadlines

Wij vragen uw aandacht voor de volgende deadlines:
Declaraties over 2020 ontvangen we graag vóór 1 februari 2021
Financiële productieverantwoording en addendum: vóór 15 februari 2021
Controleverklaring: vóór 1 april 2021

U kunt de productieverantwoording Wmo en de accountantsverklaring, en indien ook van toepassing het addendum, aanleveren via: platformsociaaldomein@lochem.nl

Als er vragen of opmerkingen zijn, dan kunnen die ook hiernaar gemaild worden.

Deel dit artikel