Beter boeren in kleinschalig landschap

foto van boom

Het landschap in onze gemeente is zeer gevarieerd. Met uiterwaarden rond de IJssel, grote natuurgebieden, bossen rondom landgoederen, kleinschalig coulissenlandschap met enken en essen, mooie beekdalen en open broekgebieden. Dit gevarieerde landschap is breed bekend en geliefd bij zowel de inwoners al bezoekers. Het agrarisch cultuurlandschap vormt, naast de bossen en natuurgebieden, een belangrijk leefgebied voor veel planten en dieren.

Voor de gemeente is het van belang dat het landschap ruimte biedt aan economische ontwikkelingen, en aan de ontwikkeling van natuur en landschap, zodat het ook in de toekomst mooi en herkenbaar blijft.

Binnen een deel van de gemeente Lochem kunnen agrariërs per 1 januari 2018 deelnemen aan van Beter Boeren in Kleinschalig Landschap (BBKL). Het doel is om kenmerkende landschapstypes te versterken door landschapselementen te verplaatsen. Dit als tegenhanger voor de schaalvergroting in de landbouw, waarbij het risico is dat zonder extra aandacht voor het landschap belangrijke landschapselementen verloren gaan.

Alterra Wageningen heeft het rapport Beter Boeren in Kleinschalig Landschap opgesteld. Daarin staat welke elementen deel uitmaken van het landschappelijk casco in het projectgebied. Het projectgebied is een afgeleide uit het verkavelingsproces. Uitgangspunt van het rapport is het herkennen van de belangrijkste structuren die het karakter van het landschap vormgeven. Binnen het projectgebied zijn elf landschapstypen onderscheiden. De basis het rapport Beter Boeren in Kleinschalig Landschap ligt in het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) en het bestemmingsplan buitengebied 2010.

Betere verkaveling en een versterkt landschap

In 2015 heeft LTO afdeling Lochem, het initiatief genomen om de verkaveling van de agrarische bedrijven te verbeteren door vrijwillige kavelruil in combinatie met de versterking van het landschap. Daarvoor is de structuur (het casco) van het landschap met waardevolle en minder waardevolle elementen in beeld gebracht. Een betere verkaveling kan door het verplaatsen van de minder waardevolle elementen naar de te versterken waardevolle landschapsstructuur. Dat versterkt het landschap duurzaam en de landbouw krijgt kansen om de verkaveling of vorm en grootte van kavels te verbeteren. Op deze manier ontstaan een stevige landschapsstructuur en vitale landbouwsector in de gemeente Lochem. Voor agrariërs heeft een betere verkaveling als voordeel dat zij de grond gemakkelijker kunnen bewerken.

Deelnemersinformatie