Woonvisie Lochem 2018-2025

Op 3 september 2018 heeft de gemeenteraad een nieuwe woonvisie (pdf, 4.510 KB)  vastgesteld. In de woonvisie staat het woonbeleid voor de komende jaren beschreven. De gemeente Lochem ziet vier hoofdthema's op het gebied van wonen:

Leefbare kernen

Hierbij gaat het om bouwen in de dorpen, waarbij we oog hebben voor zowel de huidige vraag van mensen die een woning zoeken als de woonbehoefte van mensen op de langere termijn. Daarbij hebben we speciale aandacht voor de huisvesting van jongeren, die graag in het dorp willen blijven, ouderen die behoefte hebben aan een passende woning, en jonge gezinnen die in de gemeente Lochem willen blijven wonen of zich hier willen vestigen.

Beschikbaarheid en betaalbaarheid van wonen

Hierbij gaat het hierbij om het bouwen van betaalbare koopwoningen, en de taak van woningcorporaties om te voorzien in voldoende huurwoningen voor mensen met een lager inkomen. Maar het gaat ook om het zorgen voor voldoende aanbod van passende huisvesting voor ouderen en voldoende aanbod van middeldure huurwoningen.

Woningverbetering en duurzaamheid

Hierbij gaat het om de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad en de bewustwording van mensen over hun energieverbruik en de mogelijkheden voor energiebesparing. De geleidelijke omslag naar woningen die niet meer verwarmt worden met aardgas speelt hierin ook een  belangrijke rol. Ook gaat het om een woningvoorraad die kan meebewegen met de veranderende woonwensen.

Wonen met zorg

Hierbij gaat het om informatievoorziening over woningaanpassingen om zo lang mogelijk veilig en comfortabel thuis te kunnen blijven wonen. Verder sturen we op de ontwikkeling van een geschikt woningaanbod voor senioren die willen verhuizen. Ook gaat het om het geven van voorrang aan de herontwikkeling van bestaande woonzorggebouwen bij de ontwikkeling van voor senioren geschikte woningen.

In de woonvisie (pdf, 4.510 KB)  staat ook wat we de komende jaren willen gaan doen op het gebied van wonen. Deze actiepunten worden nog nader uitgewerkt in een uitvoeringsagenda.

Afwegingskader woningbouw

Onderdeel van de woonvisie is ook een afwegingskader woningbouw. Dit afwegingskader is opgesteld om heldere keuzes te maken in woningbouwplannen waar we wel en geen medewerking aan verlenen. Die keuze is nodig om er voor te zorgen dat er niet teveel woningen worden gebouwd en in de toekomst leegstand ontstaat, maar ook om er voor te zorgen dat de woningen worden gebouwd waar mensen naar vragen. Het gaat dan zowel om de plek, het type woning, als om de prijs van de woning.