Gemeenteraad bespreekt woningbouwplannen Harfsen, Laren en Lochem

De gemeenteraad bespreekt tijdens de politieke avonden op 6, 13 en 19 september de kernvisies Wonen voor Harfsen, Laren en Lochem. Op 13 september heeft u als inwoner de gelegenheid om in te spreken. In deze kernvisies staat per kern beschreven wat er nodig is op het gebied van woningbouw. Het gaat om het aantal nieuwbouwwoningen, type woningen en locaties voor de periode tot 2030. De kernvisies voor Barchem, Eefde, Epse en Gorssel volgen later dit jaar. Onderaan de pagina kunt u de kernvisies inzien en leest u de veel gestelde vragen en antwoorden.

Tijdens de politieke avond op dinsdag 6 september praten we  de raad tijdens een informerende tafel  bij over de kernvisies. Na een presentatie kunnen raadsleden vragen stellen aan de wethouder. Deze tafel is voor inwoners te volgen vanaf de publieke tribune. Of live via www.lochem.nl/politiekeavond. Er is geen mogelijkheid voor inspreken deze avond. De tafel begint om 19.30 uur in het gemeentehuis, zaal Ampsen/Verwolde.

Mogelijkheid voor inspreken op 13 september

Op dinsdag 13 september is er een beeldvormende tafel tijdens de extra politieke avond. Deze avond staat geheel in het teken van de kernvisies Wonen voor Harfsen, Laren en Lochem. Inwoners, dorpsraden, woningcorporaties en andere belanghebbenden hebben dan de mogelijkheid om in te spreken. U bent van harte welkom om  uw mening over dit onderwerp te delen met de raad.

De raadsleden kunnen de ingebrachte meningen meewegen bij het maken van hun beslissing. Nadat de meesprekers hun bijdrage hebben geleverd gaan de raadsleden in gesprek met elkaar en met de wethouder. Aan het eind van de vergadering besluiten de raadsleden wanneer zij het onderwerp opnieuw gaan bespreken: naar verwachting is dat op 19 september 2022.

Drie manieren om in te spreken

Wilt u inspreken? Meld u dan aan! Dit kan  tot maandag 12 september via de griffie. U vindt het aanmeldformulier op www.lochem.nl/politiekeavond. Telefonisch of via de mail aanmelden kan ook: (0573)   28 92 22 of griffie@lochem.nl. Per organisatie/vereniging mag er één persoon inspreken.

Inspreken kan op drie manieren:

  1. Inspreken tijdens het tafelgesprek in het gemeentehuis.
  2. Inwoners kunnen ook schriftelijk laten weten wat zij van de kernvisies vinden. Dit kan uiterlijk t/m 12 september 2022. Zij kunnen hun bijdrage mailen naar: griffie@lochem.nl of per post versturen naar: Gemeente Lochem, t.a.v. De Griffie, Postbus 17, 7240 AA Lochem.
  3. Live inspreken vanuit huis via computer of tablet tijdens het tafelgesprek.

Bouwen is noodzaak

In Nederland is de woningnood hoog. Zo ook in de gemeente Lochem. Er is grote behoefte aan woningen voor starters, ouderen en gezinnen. Daarom wil de gemeente het aantal woningen in de gemeente Lochem de komende jaren fors uitbreiden. In de periode tot 2030 laten we ruim 1300 nieuwe woningen bouwen verdeeld over de kernen. Voor ongeveer 800 woningen zijn nieuwe woonlocaties nodig. In de uitvoering kijken we naar de relatie tussen groen, bodem en water. En wat de gevolgen zijn voor onze duurzame inrichting, klimaat en biodiversiteit.

Reacties van inwoners, dorpsraden en woningcorporaties

Vorig jaar zijn de voorontwerp kernvisies Wonen voorgelegd aan de dorpsraden en woningcorporaties. Ook inwoners en belanghebbenden konden via een enquête, brieven, e-mail, inloopavonden en dorpsraden reageren en input meegeven. Tijdens deze inspraak zijn er 850 reacties binnengekomen op alle kernvisies. Alle 850 reacties bekeken, wogen en beoorden we. In een aantal gevallen hebben deze tot aanpassing van de kernvisies geleid.

Locaties en aantal woningen in Harfsen, Laren en Lochem

In totaal staan voor Harfsen en Kring van Dorth voor de periode tot 2030 108 woningen gepland. Waarvan circa 75 op nieuwe locaties. De voorkeurslocaties voor nieuwbouw in Harfsen zijn Harfsen Zuidwest en Harfsen West.

Voor Laren en Exel staan voor de periode tot 2030 196 woningen gepland. Waarvan circa 140 op nieuwe locaties. De voorkeurslocaties voor nieuwbouw in Laren zijn Laren Noord en Laren Zuid.

In Lochem (inclusief Zwiep) is de planning om 628 woningen te bouwen. Waarvan 300 woningen op nieuwe locaties. De voorkeurslocatie voor nieuwbouw in Lochem is Lochem Oost.

Extra locaties Lochem voor spoedzoekers

In de kernvisie Lochem zijn naast de locatie Lochem Oost de locaties Hessenweg en Lange Voren (alleen gemeentelijk perceel) aangewezen. Dit als locaties waar alternatieve woonvormen, versnelde sociale woningbouw of tijdelijke huisvesting mogelijk is. In de kernvisie wonen Lochem namen we een beschrijving en motivatie van beide locaties op. Deze vindt u in de ruimtelijke analyse als bijlage bij de kernvisie Lochem. Een apart raadsvoorstel met daarin de nadere uitwerking en onderbouwing van deze plannen volgt later dit jaar.

Inzien kernvisies Wonen

De kernvisies Wonen zijn uniform van opzet. Ze bestaan uit een beknopt visiedocument met als bijlage de reactienota en de ruimtelijk analyse. De kernvisies Wonen voor Harfsen, Laren en Lochem zijn in te zien Of bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Uitvoering van de plannen

Nadat de raad de kernvisies Wonen voor Harfsen, Laren en Lochem heeft vastgesteld beginnen we met het opstarten van ruimtelijke procedures. Dit verschilt per locatie en is afhankelijk van de  initiatiefnemer. Belangrijke stappen daarin zijn het vinden van overeenstemming tussen de grondeigenaren, het opstellen van het stedenbouwkundig plan en het doen van onderzoeken voor de ruimtelijke procedures. Bij al deze stappen vormt participatie een belangrijk onderdeel. De omwonenden en belanghebbenden vragen we om mee te denken bij de uitwerking van de plannen.

De kernvisies

Klik op de afbeelding om de kernvisie van uw keuze te bekijken.