Met de komst van de Omgevingswet worden de huidige bestemmingsplannen opgenomen in één omgevingsplan per gemeente. Alle regels rond de fysieke leefomgeving komen terug in het omgevingsplan dat geldt voor het gehele grondgebied.

Het omgevingsplan geeft een integrale invulling aan maatschappelijke opgaven uit de gemeentelijke omgevingsvisie en gaat over meer dan alleen de fysieke leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan het onderwerp gezondheid. In het omgevingsplan is ruimte om per gebied de regels verschillend op te nemen. In het ene gebied kan heel duidelijk zijn wat is  toegestaan en welke regels daar gelden. In een ander gebiedis het mogelijk om (binnen de landelijke kaders) meer ruimte geven voor initiatieven vanuit de samenleving.

Ook na de invoering van de Omgevingswet is het mogelijk om af te wijken van het vastgestelde omgevingsplan, door middel van een omgevingsvergunning. Het omgevingsplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

Wilt u meer weten over de Omgevingswet?

Kijk dan op de volgende websites voor meer informatie: