bijgewerkt op 29 mei 2020

De economische impact van het coronavirus is groot. Dit brengt onzekerheid met zich mee. Ondernemers –ook zelfstandigen zonder personeel- kunnen terecht bij verschillende instanties voor informatie, hulp en financiële steun. Op deze pagina vindt u alle informatie. Wij werken deze pagina regelmatig bij wanneer er weer nieuws is.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

Er is een tijdelijke voorziening voor maximaal 3 maanden voor inkomensondersteuning voor zelfstandig ondernemers met een levensvatbaar bedrijf die tijdelijk in de knel zitten, onder wie zzp’ers. De TOZO: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Deze is gebaseerd op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), maar op punten zijn de voorwaarden tijdelijk versoepeld.

Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor deze regeling of een aanvraag indienen, kijk dan op de website van de ROZ Groep. De ROZ Groep is de instantie die deze regeling voor de gemeente Lochem uitvoert.

4.000 euro voor direct getroffen ondernemers

De tegemoetkoming is bedoeld voor die mkb-bedrijven, zowel met als zonder personeel, die door noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies, schade lijden. U komt in aanmerking als u voldoet aan de voorwaarden én de hoofdactiviteit van uw onderneming overeenkomt met één van de in de regeling benoemde SBI-codes. Op de rvo.nl/tegemoetkomingcorona staat welke ondernemers gebruik kunnen maken van de TOGS-regeling.

Ondernemers die recht hebben op de TOGS-regeling, maar zien dat zij geregistreerd staan onder een andere zogenoemde SBI-code in het Handelsregister kunnen dit melden bij uitvoeringsorganisatie RVO.nl. Per geval zal naar de registratie gekeken worden, het heeft geen zin om nu uw SBI-code te gaan aanpassen.

U kunt vanaf nu een aanvraag voor de tegemoetkoming van 4.000 euro indienen bij RVO.nl. Aanvragen doet u online via de website van RVO.nl. Meer informatie over deze tegemoetkoming, de voorwaarden en het aanvragen. U vindt daar ook informatie over hoe u er achter komt of u de juist SBI-code heeft.

Bij verstrekking van de juiste gegevens zal de aanvraag binnen 3 weken worden goedgekeurd en uitbetaald. RVO zet echter alles op alles om dit binnen 1 week te doen.

U heeft 3 maanden de tijd, dus tot en met vrijdag 26 juni 2020, om een aanvraag in te dienen.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De regeling werktijdverkorting wordt vervangen door de ‘Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Vanwege deze nieuwe regeling kunnen er geen aanvragen meer worden ingediend voor de werktijdverkorting. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling.

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van in ieder geval drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies).

Hoe kunt u NOW aanvragen?

U doet uw NOW-aanvraag bij UWV tot en met 31 mei 2020. Als u aan de voorwaarden voldoet, krijgt u binnen 2 tot 4 weken een voorschot. Bekijk wat u nodig heeft om NOW aan te vragen. Met dit formulier doet u een aanvraag voor de NOW.

Uitstel van betaling belasting

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Kijk voor meer informatie over de versoepeling van uitstel van belastingen en de wijze van aanvragen van uitstel op de site van belastingdienst.

Ook de gemeente Lochem gaat soepeler om met het verlenen van uitstel van de gemeentelijke belastingen. De gemeente heeft de heffing en invordering van gemeentebelastingen samen met een aantal andere gemeenten in de regio uitbesteed aan Tribuut. Het is belangrijk dat u zelf contact opneemt met Tribuut als u (acute) betalingsproblemen heeft of verwacht. Wilt u informatie of advies, bel dan met Tribuut via telefoon (055) 580 2222 of stuur een e-mail naar info@tribuut.nl. Meer informatie vindt u in het nieuwsbericht.

Het is mogelijk voor ondernemers en zzp'ers om het betalen van de waterschapsbelasting uit te stellen vanwege de coronamaatregelen. Ondernemers en zzp'ers kunnen uitstel van betaling tot 31 augustus 2020 aanvragen. Dit kan via de website van GBLT. Meer informatie vindt u in het nieuwsbericht over Uitstel betaling waterschapsbelasting.

Verruiming Borgstelling MKB-kredieten

Om ondernemers die door de coronacrisis zijn getroffen te helpen zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Deze aangepaste regeling wordt de BMKB-C genoemd en is per 16 maart van kracht. Met de maatregel kunnen bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank, bijvoorbeeld om rekeningen te kunnen betalen en betalingsachterstanden weg te werken. Aanvragen voor deze regeling verlopen via uw bank. Meer informatie is te vinden op RVO

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering 

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemingsfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties geholpen. Meer informatie is te vinden op de website van het RVO. Aanvragen voor dit fonds verlopen via uw bank.

Rentekorting kleine ondernemers Qredits 

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

Toeristenbelasting en cultuursector     

Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat in het bijzonder om de toeristenbelasting. Ook is het Rijk met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij generieke maatregelen en eventuele verbijzondering indien dat nodig is.

Pensioenfondsen

De pensioensector heeft aangekondigd bij te willen dragen, maar laat weten daar door wettelijke voorschriften beperkt ruimte voor te hebben. Werkgevers die door de coronacrisis zijn getroffen kunnen contact opnemen met hun pensioenfonds om een mogelijke betalingsregeling te bespreken. Diverse pensioenfondsen hebben al actief gecommuniceerd mee te werken aan uitstel-aanvragen. Bijvoorbeeld het pensioenfonds voor de detailhandel.

Meer weten?

Overige informatie én advies over het coronavirus vindt u op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) of op Rijksoverheid.nl/coronavirus. Ook kunt u terecht op de website van de Kamer van Koophandel. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan met het Coronaloket via 0800 - 2117.

Contact met de gemeente Lochem

Wilt u als ondernemer een geluid afgeven aan de gemeente Lochem? Neem dan contact op met onze medewerkers van het team EZ:

  • Bedrijfscontactfunctionaris - Cor Bernard – (0573) 28 91 41
  • Beleidsmedewerker EZ - Anneloes Blaauw - (0573) 28 93 57
  • MKB-manager - Hans Wennekes - 06-13 33 28 53

Wij raden u aan de berichtgeving op bovengenoemde websites en op deze pagina te volgen. Deze informatie wordt regelmatig bijgewerkt.