Als ouder bent u zelf zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een contract met de kinderopvangorganisatie en de betaling van de kinderopvang. U heeft alleen recht op een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang als u gebruikmaakt van een kindercentrum dat is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang.

Via de Belastingdienst

Ouders die werken en voor hun kinderen zorgen, kunnen een inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten van het Rijk ontvangen via de Belastingdienst.

Wanneer u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag én een gemeentelijke bijdrage uit VVE-middelen (voor- en vroegschoolse educatie), dan raden we u aan om contact met uw kinderopvang op te nemen voordat u de toeslag aanvraagt. U kunt geen kinderopvangtoeslag aanvragen over de uren die de gemeente volledig financiert vanuit voorschoolse educatie. Uw kinderopvang kan u informeren over welke uren en voor welke tarieven u kinderopvangtoeslag kunt aanvragen.

Via de kinderopvang

Als de Belastingdienst u deze toeslag weigert, kunt u in aanmerking komen voor een gesubsidieerde plaats door de gemeente. Hiervoor moet u minimaal 5 uur kinderopvang afnemen. Een aanvraag voor deze gemeentelijke subsidie kunt u doen via de kinderopvang waar uw kind verblijft.

Via 't Baken

Ouders zonder werkgever die voor kinderen zorgen, kunnen in een aantal gevallen een bijdrage in de kosten van kinderopvang krijgen van 't Baken:

  • ouders die in een reïntegratietraject zitten en een WWB-, ANW-, IOAW- of IOAZ-uitkering van 't Baken ontvangen
  • niet-uitkeringsgerechtigden (NUG’ers) die als werkzoekenden zijn geregistreerd bij het UWV WERKbedrijf en een traject naar werk volgen (vooral herintreders)
  • kunstenaars met een (W)WIK-uitkering
  • tienermoeders met een WWB-uitkering die een opleiding volgen
  • studenten (mits ingeschreven bij een instelling zoals bedoeld in de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdragen en studiekosten)
  • nieuwkomers die een verplicht inburgeringstraject volgen
  • ouders met een inkomen uit arbeid, aangevuld met een WWB-uitkering.

Via het UWV

Mensen met een uitkering van het UWV die een reïntegratietraject volgen, kunnen bij het UWV terecht voor een tegemoetkoming.