Samen met de Cleantech Regio maakt onze gemeente een Regionale Energie Strategie (RES). De RES helpt ons om keuzes te maken bij de overgang naar schone energie en het duurzaam verwarmen van onze gebouwen. De RES is een stappenplan. In december van dit jaar levert de Cleantech Regio de RES 1.0 in bij het Rijk.

Een van de tussenstappen is het ontwerp van de Regionale Energie Strategie 1.0. Hierin staat hoeveel duurzame energie wij tot 2030 willen gaan opwekken. En in welke gebieden we denken dat te kunnen doen met windmolens en zonnepanelen.

500 reacties binnengekomen

Tot en met 31 mei konden inwoners reageren op deze tussenstap van de RES. Dat leverde bijna 500 reacties op. Vanuit onze gemeente kwamen er 57 reacties. Duidelijk is dat mensen zich vooral zorgen maken over geluid en mogelijke gezondheidseffecten van windmolens.
Alle reacties uit de regio zijn samengevat en gebundeld. U vindt alle verzamelde reacties via deze link: https://cleantechregio.nl/res/inspraaknotitie. Er volgt nog een Nota van Wijzigingen na het zomerreces. Hierin zijn de wijzigingen opgenomen ten opzichte van de ontwerp RES1.0 naar aanleiding van de inspraakreacties.

Hoe gaat het nu verder?

De volksvertegenwoordigers bij provincie, gemeenten en waterschappen bespreken de Ontwerp RES 1.0. Zij nemen de reacties van inwoners en organisaties uit de regio mee in deze gesprekken.

In onze gemeente heeft de gemeenteraad afgesproken om de besluitvorming over RES1.0 via de volgende stappen te laten verlopen.

  • 8 september: De raad vormt zich een beeld van de ontwerp RES 1.0. Inwoners die willen inspreken kunnen zich voor deze avond aanmelden via www.lochem.nl/politiekeavond
  • 20 september: Raadsleden en college vertellen elkaar wat ze van de ontwerp RES1.0 vinden.
  • 4 oktober: De raad stelt wijzigingen op de ontwerp RES 1.0 vast. Deze wijzigingen verwerkt de Cleantech Regio in een voorstel voor een definitieve RES
  • 29 november: Beeldvorming over het voorstel voor definitieve RES
  • 13 december: De gemeenteraad besluit of zij akkoord gaat met de RES

Meer informatie over de RES in Lochem vindt u via www.lochem.nl/RES. Op www.cleantech.nl/res/ ziet u het volledige RES dossier van de Cleantechregio.

Deel dit artikel