Hoeveel schone energie kunnen we in onze regio grootschalig opwekken met wind en zon? En op welke manieren kunnen we dat doen? Het antwoord op deze vragen staat in de definitieve versie van de Regionale Energiestrategie. Deze RES 1.0 is vanaf vandaag voor iedereen te bekijken. Gemeenteraden, Provinciale Staten en de besturen van waterschappen besluiten dit jaar of zij instemmen met deze RES1.0.

De RES 1.0 laat zien dat onze regio in 2030 1,07 TWh kan opwekken. Dit is ons bod aan het Rijk.
Zonnepanelen op daken moeten 0,51 TWh gaan opwekken. Er ligt nu 0,05 TWh zon op dak in de regio. Zonneparken op land zouden 0,45 TWh moeten opleveren. Dit betekent 600 hectare zonneparken. Van die 600 hectare is 300 hectare al gerealiseerd of in procedure. Van de overige 300 hectare wil de gemeente Apeldoorn 250 hectare zonneparken op haar grondgebied. Daarnaast moeten windturbines 0,11 TWh opwekken. Dit wordt deels al  opgewekt met de drie bestaande windmolens in Zutphen.

Instemmen betekent inspannen om het bod te halen

Gemeenten die instemmen met de RES1.0 zullen zich inspannen om het RES-bod te halen.
Voor onze gemeente geldt, dat er voorlopig geen plannen voor zonneparken en windturbines in behandeling kunnen worden genomen. Het college wil de onderzoeken naar de gezondheidseffecten van windmolens afwachten. Het Rijk heeft daarvoor het ‘Expertisepunt Windenergie en Gezondheid’ opgezet. Ook moet het Rijk van de rechter aan de slag met de milieunormen die gelden voor windturbines. De inzichten die hieruit voort komen, verwerkt de gemeente in haar eigen, nog op te stellen beleid. Het gaat dan om het beleidskader grootschalige opwek energie en onderdelen van de omgevingsvisie.

De stappen die tot nu toe gezet zijn

In de periode april-mei 2021 hebben inwoners en belanghebbenden ruim 500 inspraakreacties ingediend op het ontwerp van de RES 1.0. Insprekers uit onze gemeente zijn met name bezorgd over de mogelijke gezondheidseffecten van windmolens. Dit bleek ook bij de flitspeiling eind 2020 en bij de digitale bewonersavonden in maart 2021, die de gemeente Lochem organiseerde.

Alle betrokken volksvertegenwoordigers hebben de inspraakreacties bekeken en de ontwerp RES 1.0 in een eerste ronde besproken. Hierop hebben zij moties en amendementen ingediend. Vanuit Lochem was dat bijvoorbeeld de motie over steun voor lokale initiatieven, zoals de Buurt Energiestrategie van Larense Broek. Op basis van de moties, amendementen en reacties van de insprekers zijn wijzigingen doorgevoerd in de tekst van de ontwerp RES 1.0. Dit is te zien in het eindverslag inspraak ontwerp RES 1.0. Op 9 november 2021 heeft het College van B&W van de gemeente Lochem ingestemd met de Cleantech Regio RES 1.0 (pdf, 4.028 KB)  en het eindverslag van de inspraak (pdf, 13.110 KB)  op de ontwerp RES 1.0.

De RES 1.0 is niet het eindpunt

De vaststelling van de RES 1.0 is geen eindpunt. Hierna werkt de regio verder aan de RES 2.0. Nieuwe inzichten en ontwikkelingen kunnen leiden tot bijstelling van het bod of de strategie. De planning is in juni 2023 een RES 2.0 af is.

Meer lezen?

Alle verslagen van de vergaderingen en alle moties, amendementen en reacties van insprekers zijn te vinden op www.cleantechregio.nl/res/tijdlijn.De definitieve RES 1.0 en het eindverslag van de inspraak zijn gepubliceerd op www.cleantechregio.nl/res/

De RES, hoe zat het ook alweer?

Om verdere opwarming van de aarde af te remmen zijn in 2015 in Parijs klimaatafspraken gemaakt. Die zijn in Nederland vertaald in het nationale Klimaatakkoord. Daarin staat dat gemeenten, verdeeld in 30 energieregio’s, 35 TWh aan zonne- en windenergie op land moeten opwekken in 2030.

De gemeente Lochem werkt sinds 2019 in de Cleantech Regio samen aan een Regionale Energiestrategie. Deze beslaat het grondgebied van Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen. De RES is een inspanningsverplichting en heeft geen externe rechtswerking.

Deel dit artikel