De Regionale Energie Strategie (RES)  van de Cleantech Regio gaat een nieuwe fase in. Het afgelopen jaar is de Concept RES met vele betrokken partijen besproken. Ook zijn onderzoeken en haalbaarheidsstudies gedaan. Dit leidde tot een ontwerp-RES 1.0. Hierin staat dat de regio verwacht 1,07 Terrawattuur (TWh) duurzame energie op te wekken in 2030.

De ontwerp-RES 1.0 ligt tot en met 31 mei ter inzage voor inspraak.

Het hele document (pdf, 10.732 KB)  staat op www.lochem.nl/windenzon.

Uw reactie op de ontwerp-RES 1.0

Met het ter inzage leggen van de ontwerp-RES 1.0 krijgen inwoners de gelegenheid om inspraakreacties aan te dragen. U kunt uw reactie vanaf 19 april insturen via windenzon@lochem.nl of stuur een brief naar Gemeente Lochem, afdeling Ruimte, team Milieu, postbus 17, 7240 AA Lochem.

Wat gebeurt er met de reacties van inwoners?

De reacties van bewoners worden gebundeld. Samen met de ontwerp-RES 1.0 gaan de reacties naar de gemeenteraden, Provinciale Staten van Gelderland en de Algemeen Besturen van waterschappen. Zij nemen in twee stappen een besluit over deze versie van de Regionale Energie Strategie. Definitieve vaststelling is gepland voor uiterlijk half december 2021. De Cleantech Regio stuurt daarna de RES 1.0 naar het Nationaal Programma RES.

Wat is de RES?

De RES is een gezamenlijke ambitie en strategie voor de bijdrage van de RES Cleantech Regio aan de doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Het laat zien hoeveel duurzame energie we willen opwekken met wind en zon in 2030 en waar dat mogelijk is. Gemeenten beslissen over precieze locaties en voorwaarden op lokaal niveau. Zij betrekken belanghebbenden om zo tot een zorgvuldige afweging te komen. Ook geeft de RES inzicht in de regionale infrastructuur warmte. Hiervoor brengen we het aanbod en de vraag naar duurzame warmte in beeld en welke kansen er zijn voor ontwikkeling. Filmpjes en meer uitleg over de RES ziet vindt op onze webpagina www.lochem.nl/RES en op www.cleantechregio.nl/res.

Duurzame energie opwekken

Veel inwoners en organisaties vinden het behoud van de landschappelijke waarden van ons gebied zeer belangrijk. Dat is dan ook het belangrijkste uitgangspunt bij de ontwerp-RES 1.0. Een wijziging ten opzichte van de Concept RES, is de hoeveelheid duurzame energie die we in 2030 denken op te wekken. Die is teruggebracht van 1,23 Terrawattuur naar 1,07 TWh in de ontwerp-RES 1.0. Dit verschil komt doordat uit ecologisch onderzoek en haalbaarheidsstudies blijkt, dat in ons gebied minder ruimte is voor het plaatsen van windmolens. De duurzame energie halen we uit wind (0,11 TWh), zonnepanelen op daken (0,51 TWh) en zonnepanelen op land (0,45 TWh).

Windmolens en zonnepanelen

De ontwerp-RES 1.0 legt het volgende aan u voor: 15 windmolens, waarvan er al drie in Zutphen staan. Dat betekent dat er nog 12 nieuwe windmolens moeten komen: 5 rond de Veluwe, 3 nog te bouwen in Zutphen en 4 in Lochem. Daarnaast gaat de ontwerp-RES 1.0 uit van 600 hectare aan zonneparken op land. Hiervan is 250 hectare vergund en deels gebouwd. Voor het overige aantal hectares moet dus nog ruimte gezocht worden. Apeldoorn wil hiervan een groot aandeel gaan realiseren. Daarnaast wil de regio dat een derde van alle grote daken gebruikt wordt voor zonnepanelen. In de concept-RES dacht de regio meer duurzame energie te kunnen opwekken. Dit is in de ontwerp-RES 1.0 naar beneden bijgesteld. Uit onderzoek blijkt, dat in ons gebied minder ruimte is voor het plaatsen van windmolens. Het gebruik van grootschalige daken is ook nieuw in deze versie van de RES.

Het gebruik van grootschalige daken is nieuw in deze versie van de RES. Om alle noodzakelijke zonne-energie op te wekken is 33% van het hiervoor geschikte dakoppervlak nodig. Het gaat onder meer om daken van agrariërs, bedrijven en kantoren waarop meer dan 50 zonnepanelen geplaatst kunnen worden. Deze hoeveelheid zon op dak is ambitieus, omdat het ook aandacht vraagt voor opslag van energie.

De gemeente Lochem neemt haar verantwoordelijkheid

De gemeente Lochem neemt haar verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de doelen en zet in op 0,12 TWh energie uit wind en zon. De gemeente wil ruimte vinden voor ongeveer 4 windmolens van 3 megawatt (0,3 TWh). Ook moet er in totaal 100 hectare zonnepark op de grond komen. Daarvan is inmiddels 60 hectare vergund. Daarnaast wordt bekeken hoeveel zonne-energie met daken in de gemeente is op te wekken.
Op dit moment werkt de gemeente aan een beleidskader grootschalig energie opwekken met wind en zon. Daarin komen randvoorwaarden voor voorlopig 1 windproject en voor 1 of 2 grote zonneparken. Als deze zijn gerealiseerd, komt er een evaluatie. Dan kan het beleid, in samenspraak met de inwoners eventueel bijgestuurd worden. Ook bekijkt de gemeente Lochem de mogelijkheden voor een denktank met inwoners. In Op weg naar een nieuw beleidskader wind en zon en dit nieuwsbericht leest u hoe de gemeente Lochem verder wil gaan met haar eigen beleid over grootschalig energie opwekken met wind en zon.

Hoe vindt de besluitvorming plaats?

Alle gemeenten in de Cleantech Regio vinden het belangrijk dat inwoners en maatschappelijke organisaties kunnen bijdragen aan de RES. Ook is het belangrijk dat gemeenteraden, Provinciale Staten en de Algemeen Besturen van waterschappen zorgvuldig een besluit kunnen nemen. Daarom zijn inwoners en organisaties het afgelopen jaar betrokken bij de totstandkoming van de ontwerp-RES 1.0, onder andere met informatieavonden en ontwerpateliers. Dit gebeurde met onder andere informatieavonden en ontwerpateliers.

Besluitvorming in twee ronden

De Cleantech Regio kiest er ook voor om de definitieve RES 1.0 niet op 1 juli van dit jaar, maar half december aan te leveren bij het Nationaal Programma RES. Daardoor is er ruimte voor zorgvuldige besluitvorming in 2 ronden. Eerst is er een inspraakprocedure waarin de ontwerp-RES 1.0 gedurende 6 weken ter inzage ligt. In de eerste ronde van de besluitvorming biedt de Cleantech Regio de ontwerp-RES 1.0 en een bundeling van de inspraakreacties aan, aan de gemeenteraden, staten en algemene besturen. De besluitende volksvertegenwoordigers kunnen op basis hiervan moties en amendementen indienen. Een aangepaste versie komt in een tweede ronde in de gemeenteraden, Provinciale Staten en Algemeen Besturen van waterschappen voor zij een definitief besluit nemen over de RES 1.0.

Inzagetermijn ontwerp-RES 1.0

De ontwerp-RES 1.0 is in te zien op www.lochem.nl/windenzon, op www.cleantechregio.nl/res en op de websites van de andere deelnemende gemeenten, waterschappen en de provincie. De inspraaktermijn is van 19 april tot/met 31 mei.

Over de RES van de Cleantech Regio

De Cleantech Regio is één van de 30 regio’s in Nederland die verantwoordelijk zijn voor het behalen van de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs. Samen gaan zij ervoor zorgen dat er 35TWh energie op land wordt gemaakt in 2030.

Voor de RES werken in de Cleantech Regio samen: de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen, provincie Gelderland, Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Rijn & IJssel en netbeheerder Liander. Gemeente Deventer (ook deel van de Cleantech Regio) doet mee in de RES West-Overijssel.

Deel dit artikel