De gemeente kan meer sturen op de keuze van locaties voor zonneparken. Dat blijkt uit de evaluatie die de gemeente Lochem liet uitvoeren naar de aanleg van grote zonneparken. Op basis van de evaluatie gaat de gemeente haar beleid voor zonne-energie aanscherpen.  

De Evaluatie beleidskader zonne-energie (pdf, 1.145 KB)  laat zien dat het bestaande beleid van de gemeente Lochem in de eerste plaats doet waar het voor is bedoeld: de aanleg van grootschalige zonneparken mogelijk maken. Dat heeft geleid tot vergunningen voor vijf grote zonneparken. Ook de aanvragen voor twee parken die nog in procedure zijn, zijn meegenomen in de evaluatie. De evaluatie is uitgevoerd door de onafhankelijke bureaus KWINK-groep en Bureau7TIEN. De onderzoekers interviewden in totaal 45 mensen die een rol speelden bij de ontwikkeling van de eerste honderd hectare zonnepark. Zij doken ook in alle bijbehorende documenten van de gemeente.  

Meer sturen op zoekgebieden

Uit de evaluatie rolt een aantal aanbevelingen. Zo kan de gemeente meer sturen op waar zonne-parken komen. Dit is nu gebaseerd op de themakaart ruimtelijk beleid uit de omgevingsvisie van de provincie Gelderland. In een kwart van het gemeentelijk grondgebied, mogen geen zonneparken komen. Voor het overige gebied kunnen initiatiefnemers plannen indienen. Uit de evaluatie blijkt dat dat als te ruim wordt ervaren. De onderzoekers bevelen aan om met inwoners en andere betrokkenen, binnen die ruimte te zoeken, naar gebieden waar zonneparken het minst ingrijpend zijn voor het landschap.

Voorwaarden voor het betrekken van omwonenden

Ook kan de gemeente scherpere eisen stellen aan de manier waarop initiatiefnemers bewoners betrekken bij en informeren over de ontwikkeling van een zonnepark. Daarnaast zou het beleid duidelijker moeten zijn over lokaal eigendom. In het Klimaatakkoord staat bijvoorbeeld dat de lokale gemeenschap voor 50% eigenaar zou moeten zijn van elk park. De gemeente Lochem zou dat over kunnen nemen. 

Inpassing in het landschap blijft maatwerk

Het huidige beleid biedt genoeg mogelijkheden voor maatwerk voor landschappelijke inpassing en natuurontwikkeling. Het verdient aanbeveling dat initiatiefnemers bij het maken van plannen meer gebruik maken van lokale kennis over landschap en natuur. Het landschapstype zou bepalend moeten zijn voor de vorm en omvang van een zonnepark.

Waardevolle lessen

Volgens wethouder Henk van Zeijts laat de evaluatie zien op welke onderdelen de gemeente scherpere eisen kan en moet stellen. “We hebben met het huidige beleid voor zonneparken een stap gezet naar een duurzamer energiegebruik in onze gemeente. Het is goed om tussentijds de balans op te maken en te leren. Het gedegen rapport bevat nuttige informatie; ook voor andere gemeenten. De evaluatie laat zien hoe betrokkenen de ontwikkeling van zonneparken ervaren en waar behoeftes liggen. We kunnen nu aan de slag om ons beleid aan te scherpen.”

Bekijk de poster (pdf, 661 KB) 

Bewoners praten mee over aanscherping beleid zonne-energie

Dit najaar organiseert de gemeente digitale bijeenkomsten voor bewoners over het opwekken van schone energie met zon en wind. De data van de bijeenkomsten worden afgestemd met de participatietrajecten over de Regionale Energiestrategie en de Omgevingswet. Volgens planning wordt het raadsvoorstel voor zonne-energie in het eerste kwartaal van 2021 aangeboden aan de gemeenteraad.

Podcast

Wethouders Henk van Zeijts en Bert Groot Wesseldijk geven in een nieuwe podcast tekst en uitleg over de klimaatopgave en wat deze betekent voor onze gemeente. De podcast duurt 21 minuten. Meteen luisteren: www.lochem.nl/podcast

Deel dit artikel