Lochem is door haar vele kernen een unieke gemeente. Elke kern is anders. Vanaf het najaar kunnen inwoners daarom eigen accenten aanbrengen in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte van hun kern. Samen met dorpsraden en inwoners gaat de gemeente de dorpsvisies actualiseren en uitwerken naar concrete uitgangspunten.

Veel inwoners voelen zich betrokken bij hun woonomgeving. Zoals aan de Lochemse Prins Clauslaan.

Dorpsvisies als vertrekpunt

De basiskwaliteit van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte is door de gemeente vastgelegd en Circulus-Berkel zorgt voor de uitvoering. Inwoners kunnen binnen de dorpsvisie een plus uitwerken. Dit besluit van het college volgt op een voorstel vanuit het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte. Zoals verenigingen speeltuinen al zelf beheren, krijgen de inwoners de ruimte hun openbare leefomgeving naar een hoger niveau te brengen. De gemeente bespreekt het kerngericht werken binnenkort met inwoners in de bestuurlijke overleggen met dorpsraden.

Kerngerichte thema’s

In het najaar haalt de gemeente belangrijke thema’s per kern op en inventariseert de vragen van inwoners. In een vervolgbijeenkomst met iedere dorpsraad komen de vragen en wensen terug. Er worden dan gezamenlijk afspraken gemaakt over de aanpak. De gemeenteraad wordt met een memo geïnformeerd.

Anders werken

Ook de aanpak van de Buitenruimte-teams van Circulus-Berkel sluit aan op het kerngericht werken. Zij werken toe naar gebiedsteams die de openbare ruimte binnen de kernen als één geheel onderhouden. Zo zijn zij herkenbaar en aanspreekbaar voor inwoners. Een belangrijk doel van het beheren door gebiedsteams.

Duurzaamheid, biodiversiteit en klimaatadaptatie

De gemeente geeft bij kerngericht werken de ambities mee voor verduurzaming, het bevorderen van de biodiversiteit en klimaatbestendiger maken van de leefomgeving. Op sommige plekken kan blad bijvoorbeeld langer blijven liggen, kunnen groenvakken biodiverser, kunnen gazons plaats maken voor bloemenmengsels of tegels vervangen worden door groen. Samenvattend gelden de volgende basisregels: een vastgesteld basiskwaliteitsniveau, maatwerk waar dat kan en past binnen het budget, het werk moet praktisch uitvoerbaar zijn en passen binnen het beleid, en inwoners kunnen zelf meebeheren én –werken.

 

Deel dit artikel