De gemeenteraad bespreekt tijdens de politieke avonden op 3 en 11 april de kernvisies Wonen voor Barchem, Eefde, Epse/Joppe en Gorssel. Inwoners en organisaties kunnen op 3 april de gemeenteraad laten weten wat hun mening is over deze kernvisies. In de kernvisies staat per kern beschreven wat er nodig is op het gebied van woningbouw. Het gaat om het aantal nieuwbouwwoningen, type woningen en locaties voor de periode tot 2030.

Op maandag 3 april is er een beeldvormende tafel tijdens de extra politieke avond. Deze avond staat geheel in het teken van de kernvisies Wonen voor Barchem, Eefde, Epse/Joppe en Gorssel. Inwoners, dorpsraden, woningcorporaties en andere belanghebbenden hebben dan de mogelijkheid om in te spreken. Zij zijn van harte uitgenodigd hun mening over dit onderwerp te delen met de raad. De raadsleden kunnen de ingebrachte meningen meewegen bij het maken van hun beslissing.

Nadat de meesprekers hun bijdrage hebben geleverd gaan de raadsleden op dinsdag 11 april in gesprek met elkaar en met de wethouder. Aan het eind van de vergadering besluiten de raadsleden wanneer zij het onderwerp opnieuw gaan bespreken: naar verwachting is dat op 24 april.

Twee manieren om in te spreken

Bent u inwoner of belanghebbende en wilt u inspreken? Dan kunt u zich aanmelden tot en met 2 april via de griffie. Dit kan via het aanmeldformulier dat is te vinden op www.lochem.nl/politiekeavond, telefonisch (0573) 28 92 22 of via griffie@lochem.nl. Per organisatie/vereniging mag er één persoon inspreken.

Inspreken kan op twee manieren:

  1. Inspreken tijdens het tafelgesprek in het gemeentehuis.
  2. Inwoners kunnen ook schriftelijk laten weten wat zij van de kernvisies vinden. Dit kan uiterlijk t/m 2 april 2023. Zij kunnen hun bijdrage mailen naar: griffie@lochem.nl of per post versturen naar: Gemeente Lochem, t.a.v. De Griffie, Postbus 17, 7240 AA Lochem.

Maatwerk per kern

De woningnood is hoog. Ook in de gemeente Lochem is een grote behoefte aan woningen voor starters, ouderen en gezinnen. Daarom is nieuwbouw noodzakelijk. Deze kernvisies Wonen geven per kern helderheid over wat nodig is op het gebied van wonen. Hoe bereiken we een aanbod dat aansluit bij de behoefte. Het gaat daarbij om nieuwbouwwoningen, zowel in aantallen, type woningen en locaties voor de periode tot 2030. Bij het maken van keuzes voor de locaties kijken we ook naar de relatie tussen groen, bodem en water en wat de gevolgen zijn voor onze duurzame inrichting, klimaat en biodiversiteit. Die keuzes zijn lokaal maatwerk en sluiten aan bij de ruimtelijke situatie in de betreffende kern.

Locaties en aantal woningen in Barchem, Eefde, Epse en Gorssel

  • In totaal staan voor Barchem 74 woningen voor de periode tot 2030 gepland, waarvan circa 35 op nieuwe locaties. De voorkeurslocatie voor nieuwbouw in Barchem is Barchem-Zuidoost. Deze locatie ligt tussen de Ruurloseweg en de Molenweg.
  • Voor Eefde staan voor de periode tot 2030 196 woningen gepland, waarvan circa 70 op nieuwe locaties. De voorkeurslocaties voor nieuwbouw zijn 2 locaties in Eefde: de inbreidingslocatie Sportveld Detmerskazerne en de uitbreidingslocatie Rustoordlaan.
  • In Epse en Joppe is de planning om 53 woningen te bouwen, waarvan 40 woningen op nieuwe locaties. De keuze voor de nieuwbouwlocatie is gevallen op Waterdijk-West (ten zuiden van de Dortherweg) in Epse. Deze locatie biedt voldoende ruimte voor de circa 40 woningen.
  • Voor Gorssel komen er naast de nieuw te bouwen woningen op de locatie Bloemenkamp, 165 woningen bij in de periode tot 2030. Daarvan komen er 100 op nieuwe locaties. Daarmee komt het totaal aantal nieuw te bouwen woningen op ongeveer 208. Het precieze aantal woningen dat op de locatie Bloemenkamp terugkomt is nog niet bekend. De voorkeurslocaties voor nieuwbouw in Gorssel zijn de inbreidingslocatie Mogezomp en de uitbreidingslocaties Smitskamp en Gorssel Noord-Oost.

1300 woningen in de periode tot 2030

De gemeente Lochem wil het aantal woningen in de gemeente Lochem de komende jaren fors uitbreiden. In de periode tot 2030 worden ruim 1300 nieuwe woningen verdeeld over de kernen gebouwd. Voor ongeveer 800 woningen zijn nieuwe woonlocaties nodig.

Inwoners, dorpsraden en woningcorporaties gaven hun mening

Vorig jaar zijn de voorontwerp kernvisies Wonen voorgelegd aan de dorpsraden en woningcorporaties. Ook inwoners en belanghebbenden konden via een enquête, brieven, e-mail, inloopavonden en dorpsraden hun mening kenbaar maken. Tijdens deze inspraak zijn er 850 reacties binnengekomen op alle kernvisies. Alle 850 reacties zijn bekeken, gewogen en beoordeeld. In een aantal gevallen hebben deze tot aanpassing van de kernvisies geleid.

Inwoners kunnen kernvisies Wonen inzien

De kernvisies Wonen zijn uniform van opzet en bestaan uit een beknopt visiedocument met als bijlage de reactienota en de ruimtelijk analyse. De kernvisies Wonen en het raadsvoorstel zijn in te zien op www.lochem.nl en bij de publieksbalie in het gemeentehuis en in Den Oldenhof in Gorssel.

Uitvoering van de plannen

Nadat de raad de kernvisies Wonen heeft vastgesteld wordt begonnen met het opstarten van ruimtelijke procedures. Dit verschilt per locatie en is afhankelijk van de initiatiefnemer. Belangrijke stappen daarin zijn het vinden van overeenstemming tussen de grondeigenaren, het opstellen van het stedenbouwkundig plan en het doen van onderzoeken voor de ruimtelijke procedures. Bij al deze stappen zal participatie een belangrijk onderdeel vormen. De omwonenden en belanghebbenden worden gevraagd om mee te denken bij de uitwerking van de plannen.

Deel dit artikel