Dertig regio’s in Nederland hebben weer een stap gezet om de overgang naar schone energie goed voor te bereiden. Dat doen ze met het opstellen van Regionale Energiestrategieën (RES). De concepten van die Regionale Energiestrategieën zijn ingediend bij het Nationale Programma RES. De Cleantech Regio heeft ook de concept RES ingeleverd.

De concept RES kan gezien worden als een grove schets van de potentie voor de opwek van duurzame energie in onze regio. In die schets is aangegeven waar we met elkaar mogelijkheden zien om schone energie op te wekken met zon en wind. Met de samenleving, dat wil zeggen met maatschappelijke partners, bewoners en bedrijfsleven, gaan we die schets de komende maanden concreter maken.

Bouwblok omgevingsvisie

Dat leidt tot de Regionale Energiestrategie 1.0. Deze RES 1.0 is een bouwblok voor de omgevingsvisie van de gemeenten in onze regio. De plannen voor zonneparken en windmolens komen immers bij gemeenten binnen. Die bepalen uiteindelijk of, waar en hoe er ruimte is voor die plannen. De RES 1.0 wordt in juli 2021 aan het Rijk aangeboden. Voor die tijd moeten gemeenteraden, waterschapsbesturen en het provinciebestuur besluiten of zij akkoord zijn met de RES 1.0.

Brief met aandachtspunten en notitie met reacties

De stuurgroep RES heeft reacties op de concept RES gebundeld in een notitie die hieronder te lezen valt. Daarnaast heeft de stuurgroep een brief geschreven aan het NPRES, met een aantal aandachts- en zorgpunten. Cleantech Regio werkt samen met maatschappelijke partners, bedrijven en inwoners verder aan de RES 1.0. Met hen gaat Cleantech Regio online dan wel op een andere manier in gesprek over het vervolg.  

Bekijk hier brief, notitie,  Concept RES en infographic concept RES,  reacties van bewoners en raden en de netimpactrapportage

Op het digitaal platform www.cleantechregio.nl/res/ leest u meer over de RES van de Cleantech Regio.

Deel dit artikel