‘Samen in Lochem’ is de titel van het nieuwe collegeprogramma. Een uitnodiging om samen met inwoners, organisaties en ondernemers bij te dragen aan de doelen uit het collegeprogramma. Vier thema’s staan centraal: Wonen, Werken, Samenleven en Verbinden.

Het collegeprogramma beschrijft niet alles wat het college doet. Veel ligt vast in beleid en dat voert het college uit. Het programma gaat over waar het college accenten wil leggen. En over hoe het college in verbinding wil zijn met de Lochemse samenleving. Enkele belangrijke punten per thema: 

Wonen

De vraag naar woningen is groot. Voor starters, ouderen, statushouders. Het college wil dan ook nog deze periode 4 kernvisies Wonen opleveren. En starten met de bouw van huizen in de verschillende kernen. 

“Ambitieus, maar we hopen dat inwoners overtuigd zijn van de noodzaak. We nemen iedereen zo goed mogelijk mee in de plannen”, zegt wethouder Marja Eggink (Wonen) hierover. Ook gaat de nodige aandacht uit naar het buitengebied. “We stimuleren vernieuwing in de agrarische sector. We starten keukentafelgesprekken om te ontdekken hoe we de sector kunnen ondersteunen.”

Werken

Actief en meedenkend zijn, is voor wethouder Eric-Jan De Haan (o.a. Economie, Recreatie en Toerisme) belangrijk. “We willen naast de ondernemer staan. Het aantal inwoners groeit en statushouders willen we aan het werk helpen. Zo helpen we de tekorten op de arbeidsmarkt aan te pakken.”
In de Verkeersportefeuille is De poort van Noord een belangrijke ambitie. De rondweg wordt aangelegd en het stationsgebied krijgt een nieuwe inrichting. Stad Lochem krijgt daarmee een aantrekkelijke entree.

Samenleven

Wethouder Lex de Goede (o.a. Maatschappelijk vastgoed, Energie) wil samen met de kernen de weg vinden in de omslag naar duurzame energie. “De Bessen (buurt energiestrategieën) zijn hierin enorm belangrijk. Verduurzamen kun je het beste lokaal, van onderop aanpakken.” Ambitie is ook dat de realisatie van de Multifunctionele Accommodatie in Gorssel start. En de toekomst duidelijk is van zwembaden in Gorssel en Almen en sportpark de Elze.

Armoedebestrijding is een belangrijk thema van wethouder Wendy Goodin (o.a. Sociaal Domein). Een gezamenlijke aanpak moet armoede tegengaan en de gevolgen die inwoners en kleine ondernemers daarvan hebben. Daarnaast wil zij zorgen voor passende ondersteuning, waarbij de vraag van inwoners voorop staat.

Verbinden

Wat mogen inwoners verwachten? De gemeente staat de komende jaren voor grote uitdagingen. Zoals de invoering van de Omgevingswet, het oplossen van woningnood, klimaatadaptatie en de energietransitie. Dit raakt het leven van inwoners direct en daar willen zij zelf invloed op hebben. Het college wil samen met inwoners beslissen wat het beste werkt.

Verder lezen?

Het collegeprogramma staat op pagina over het college. Het is ook te vinden in het gemeentehuis, loket Gorssel en de bibliotheken.

Deel dit artikel