Martin Hovius is voorzitter van belangenvereniging Beschermd Stadsgezicht Berkeloord in Lochem. Hij hoorde onze Koning tijdens de troontrede in 2013 praten over het belang van de participatie samenleving. “Het komt over als een containerbegrip, maar het zet je toch aan het denken. Hoe kunnen we bewoners aanspreken op het verbeteren van hun eigen leefomgeving? Wat kunnen zij hieraan zelf bijdragen? Versterkt dit de onderlinge band van bewoners in Berkeloord? En hoe kan de overheid geloofwaardig blijven naar een buurt zonder te kort te doen aan individuele belangen van elke bewoner? Dat laatste lijkt mij soms een dilemma en een zoektocht.”

bewoners aan het werk bij de oever
Bewoners brachten onlangs zo’n 1.400 oeverplanten aan bij de vijver op het Lochemse Berkeloord. Een mooi voorbeeld van bewonersparticipatie.

Waarom bent u actief in de belangenvereniging in Berkeloord?
“In 2007 wees het Rijk onze wijk Berkeloord in Lochem aan als beschermd stadsgezicht. De gemeente nam deze aanwijzing over. Dit was de reden om in 2013 de Belangenvereniging Beschermd Stadsgezicht Berkeloord op te richten.” In 2016 begon Martin Hovius als voorzitter van de belangenvereniging met zijn missie. Als oud dierenarts had hij vroeger met vakbroeders contacten opgebouwd met ambtenaren van de Rijksoverheid. “Vanuit deze ervaring kan ik ook in Lochem bewoners en overheid dichter bij elkaar brengen. Daarnaast is het de kunst om bewoners aan te spreken op hun gezamenlijk belang. Eerst met elkaar praten. Informatie en belangen goed met elkaar delen. En dan één geluid door laten klinken naar de gemeente.”

Wat doet de belangenvereniging in Berkeloord?
“Wij willen gezelligheid en saamhorigheid van bewoners stimuleren. Denk hierbij aan ons prachtige vijverconcert en onze kerstbomenactie. En in “Berkelwoord” nemen we bewoners mee wat er speelt en welke activiteiten er zijn. Daarnaast vragen we aandacht voor onze maatschappelijke belangen bij diverse organisaties waaronder gemeente en waterschap. Zo legden wij in 2017 onze ideeën op tafel bij de gemeente om de verkeersveiligheid op de Nieuweweg te verbeteren. Deze ideeën zijn ook uitgevoerd. We maakten in 2020 een kernwaardenkaart voor Berkeloord. Dat is onze eerste bijdrage aan de Omgevingsvisie. We helpen bewoners die meedoen aan de proef om hun monumentale huizen te verduurzamen met waterstof als energiebron. En dit jaar is ook het herstel van de vijver belangrijk.”

Waarom is het herstel van de vijver nodig?
“De vijver komt terug in de meer oorspronkelijke Engelse landschapstijl van een stadspark. Daarnaast stimuleren oever- en stinsenplanten de biodiversiteit. We maakten samen met Waterschap Rijn & IJssel, Circulus-Berkel en gemeente hiervoor een plan. Circulus-Berkel en het waterschap voerden het werk uit. Zij haalden de beschoeiing, elzenopslag en grasbetonstenen weg. Deze elementen passen hier niet meer. Zo belemmerde de elzenopslag het zicht op de vijver. Daarna is grondwerk verzet voor een natuurvriendelijke oever. Rond de vijver zijn nieuwe gras- en bloemenmengsels ingezaaid. Het looppad langs de oever is straks weer zichtbaar voor het gebruik.”

Hoe was de samenwerking rond het herstel van de vijver in Berkeloord?
“We bouwden een netwerk op. Wat kunnen we voor elkaar betekenen om de vijver en het hertenkamp te behouden. En te verbeteren. Als je eerst samen de plek bezoekt, dan leg je een kiem voor een goede samenwerking in een ontspannen sfeer. Je kunt beter inschatten wat de belangen en inzet van de andere partijen zijn. Gemeente en waterschap laten een vast aanspreekpunt aan dit netwerk deelnemen. Samen dezelfde boodschap uitdragen en de koers voor het plan vasthouden. En bewoners betrekken bij de uitvoering waar dat kan. Dan boek je goede resultaten”.

Wel stelt Martin met een glimlach “dat snelheid in de aanpak nog wel een aandachtspunt is. Ook moet de gemeente aan de voorkant duidelijk maken of er wel een budget voor zo’n project beschikbaar is. Dit bleef nu nog een tijd onzeker waardoor er eerst nog onvoldoende vertrouwen was of daadwerkelijk ons plan uitgevoerd zou worden. In dit geval is het gelukkig goed gekomen. Want de oorspronkelijke landschapstijl uit de historie verbonden we aan de biodiversiteit van vandaag.”

Deel dit artikel