De gemeente gaat de traverse Eefde zuid opnieuw inrichten. Dat is de hoofdweg door het dorp Eefde. We houden u op deze pagina op de hoogte. Ook vindt u hier het definitieve ontwerp. Het gebied van de traverse zuid loopt vanaf de brug over het Twentekanaal (gemeentegrens Zutphen) via de Rustoordlaan, over de Dr. van de Hoevenlaan tot en met de aansluiting met de Schoolstraat – Zutphenseweg.

Wat willen we bereiken?

In het verleden had de weg een andere functie. De traverse gold als een belangrijke verkeersader om het verkeer goed te laten doorstromen. Nu maakt het doorgaand verkeer tussen Zutphen en Deventer gebruik  van de N348. Daarom maken we de traverse  passend voor het verkeer in het dorp zelf. Omdat Eefde een langgerekt en samengesteld dorp is, is vooral het verbinden van belang. Het verbinden van noord naar zuid en van oost naar west. Door de lengte van het dorp geldt alleen voor het middendeel een snelheidslimiet van 30 km per uur. In het zuidelijke deel blijft de snelheid 50 km per uur en houden we vrij liggende paden voor fietsers.

Wat is er al gebeurd?

Een groot deel van de traverse richten we al opnieuw in. Eerder pasten we het noordelijk deel en het middendeel al aan. Nu zijn we dus bezig met de voorbereiding voor de aanpassing van het zuidelijk deel. Na de aanpassing van het zuidelijk deel is de herinrichting van de traverse door Eefde afgerond.

Wat gaat er nog gebeuren?

  • De kruising Schoolstraat – Zutphenseweg – Dr. van de Hoevenlaan wordt een rotonde
  • De kruising Rustoordlaan – Dr. van de Hoevenlaan wordt een rotonde
  • De rijbaan wordt versmald
  • Het riool wordt vervangen
  • Het fietstunneltje Rustoordlaan vervalt
  • Aan weerszijden van de weg komt een vrijliggend fietspad

Definitief ontwerp

 Het definitief ontwerp is klaar! In samenwerking met Prorail passen we de spoorwegovergang aan. Hierdoor is het mogelijk aan weerszijden van de weg een vrijliggend fietspad aan te leggen. In het definitief ontwerp is dit verwerkt.

U kunt het definitief ontwerp (pdf, 5.715 KB)  hier downloaden.

Aanpassingen middendeel

Ondanks dat het middendeel van de traverse al klaar is, gaan we dit toch aanpassen. Deze aanpassingen doen we  naar aanleiding van een evaluatie. De rijsnelheid moet naar beneden, de verkeersveiligheid kan beter en we maken de route voor het doorgaand verkeer minder aantrekkelijk. Daarom maken we op de kruisingen verhoogde plateaus, verdwijnt de voorrangsregeling (verkeer van rechts heeft voorrang) en komt er een versmalling in de rijbaan ter hoogte van de Oude Eefsche beek.  

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?

De werkzaamheden voeren we in zeven fasen uit. Tijdens de werkzaamheden blijft de weg open voor (doorgaand) fietsverkeer en aanwonenden. Doorgaand verkeer leiden we om via de rondweg. De bus rijdt tijdens de werkzaamheden niet door Eefde. De bus rijdt een rondje om het evenemententerrein en gebruikt de halte bij het Hart. De haltes bij het Spijk en langs de Van de Hoevenlaan/Rustoordlaan vervallen tijdelijk.

De uitvoering van fase 1 (dat is het wegvak tussen de Wolzaklaan en het Spijkpad) begint in week 7 (vanaf 14 februari 2022). De spoorwegovergang passen we aan en de weg sluiten we  hierop aan. Daarna gaan we verder met de herinrichting.

De uitvoering van fase 1 duurt 12 weken. Het Spijkpad houden we bereikbaar via een tijdelijke asfaltweg langs de bestaande verharding.

In fase 2 leggen we een rotonde aan op de kruising van de Van de Hoevenlaan met de Schoolstraat. Deze werkzaamheden voeren we uit tussen 11 april (week 15 en 3 juni (week 23).

Zodra de planning van fase 3 tot en met 7 klaar is, vullen wij deze webpagina aan.

De werkzaamheden ronden we  eind 2022 af.

Bomenkap

Om de werkzaamheden aan de traverse uit te kunnen voeren, moeten we een aantal bomen kappen. Dat gebeurt in de week van 7 maart. In totaal gaat het om 27 stuks. Dat zijn er drie minder dan eerder gepland. Samen met iemand van de klankbordgroep groen en enkele aanwonenden hebben we het ontwerp geoptimaliseerd. Bij het voetbalveld ter hoogte van de Raadhuisstraat kunnen we daardoor drie bomen laten staan.

Informatie

Via deze site houden wij u op de hoogte over de planning van de uitvoering. Heeft u hier vragen over, neem dan  contact op met projectleider Robert Ruiterkamp van de gemeente. Hij is bereikbaar via r.ruiterkamp@lochem.nl.

Schagen Infra voert de werkzaamheden in opdracht van de gemeente Lochem uit.

Aanwonenden en betrokkenen informeert Schagen Infra persoonlijk. Heeft u vragen aan de aannemer, dan kunt u een mail sturen naar eefde@schageninfra.nl of bellen met (038) 477 82 96.

Aannemer Schagen Infra houdt omwonenden onder andere op de hoogte via de app Schagen Infra. Deze app is gratis te downloaden in de app- of playstore. Wie klikt op het project Traverse Eefde volgt het project.