Herinrichting Barchemse Veengoot en Nieuwe Beek (Molengronden)

Najaar 2016/begin 2017 hebben gemeente en Waterschap Rijn en IJssel met de inwoners van de Molengronden het gebied tussen de Koedijk en de Berkel in Lochem bekeken en besproken. Dat leidde tot een andere inrichting en een andere manier van onderhoud van de Nieuwe Beek en de Barchemse Veengoot. Dat geldt ook voor het groen dat ernaast ligt.

Waarom doen we dit?

Het klimaat verandert. We krijgen steeds vaker te maken met extremen. We merken nu al dat er meer hittestress in stedelijk gebied komt. De Barchemse Veengoot voert het water te snel af. Hierdoor ontstaat in droge periodes een watertekort. Dat kan bij droogte en warmte leiden tot problemen met de kwaliteit van het water. Denk aan meer dan normale groei van bijvoorbeeld (blauw)algen of kroos. Maar ook de extreme regenval en daarbij horende hoge waterstanden (in de Berkel) vragen aandacht.

Inrichting beken aanpassen aan klimaat

Waterschap en gemeente willen samen met de inwoners de Nieuwe Beek en Barchemse Veengoot, aanpassen aan de klimaatverandering. Het gaat om het deel bij de Molengronden. Door het aanpassen kunnen de beken in natte perioden het water goed opvangen en afvoeren. En in droge perioden houden ze het water beter vast. Ook willen waterschap en gemeente de oevers en beken zo inrichten dat de natuurwaarden toenemen. Het onderhoud passen zij aan en de ruimtelijke kwaliteit verbetert.

Planning

  • 2e helft 2020 - Uitvoering
  • 23 maart - 4 mei 2020 - Projectplan Waterwet ter inzage
  • 1e helft 2020 - aanvraag Waterwet-vergunning en terinzagelegging
  • Februari/maart 2020 - Inloopavond; presentatie definitief ontwerp herinrichting
  • September 2019 - Inloopavond; presentatie eindconcept-ontwerp
  • 2019 - Technisch ontwerp verder uitwerken en afmaken

Bestanden