Voor jongeren in het praktijkonderwijs, zeer moeilijke lerende kinderen en meervoudig gehandicapte kinderen is een startkwalificatie niet altijd haalbaar. Daarom worden zij vrijgesteld van de kwalificatieplicht. Zij kunnen een programma volgen dat bij hen past. Daarnaast is in de Leerplichtwet een vrijstellingsregeling opgenomen voor individuele gevallen.

Wie heeft welke verplichtingen?

Ouders/verzorgers

Als ouder/verzorger schrijft u uw kind in bij een school. U ziet erop toe dat het geregeld naar school gaat en meldt tijdig afwezigheid wegens ziekte. Als u denkt dat hun kind in aanmerking komt voor verlof, vraagt u de schoolleiding hiervoor tijdig om toestemming. De leerplichtwet kent drie gronden waarop verlof kan worden aangevraagd (zie: verlof aanvragen)

Leerlingen

Vanaf het moment dat de leerling 12 jaar of ouder is, is hij of zij zelf (mede) verantwoordelijk voor het schoolbezoek en de gevolgen van ongeoorloofd schoolverzuim.

Schoolleidingen

De wet kent ook aan schoolleidingen enkele taken toe:

  • Binnen zeven dagen berichtgeving aan DUO en/of leerplicht van een in- of uitschrijving.
  • Schorsing en verwijdering van een leerling wordt direct doorgegeven aan de leerplichtambtenaar.
  • Vóór uitschrijving van de leerling, controleren/onderzoeken of de leerling bij een andere school staat ingeschreven.
  • Verzuim van meer dan drie aaneengesloten dagen of van 1/8 van de les in een periode van vier weken melden bij DUO en/of leerplichtambtenaar.
  • Het verschaffen van alle inlichtingen aan de leerplichtambtenaar die nodig zijn bij het uitvoeren van de leerplichttaak.

Wat doet de leerplichtambtenaar?

Het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet is opgedragen aan burgemeester en wethouders van Lochem. Zij wijzen voor de uitvoering van dit toezicht een of meerdere leerplichtambtenaren aan. De leerplichtambtenaar controleert of leerplichtigen in de woongemeente ingeschreven staan bij een school/instelling en pakt het schoolverzuim aan.

Administratie

Alle bij de scholen ingeschreven leerplichtige leerlingen zijn opgenomen in de leerplichtadministratie van de gemeente. Jaarlijks worden deze gegevens gecontroleerd om absoluut verzuimers op te sporen. Absoluut verzuimers zijn leerlingen die bij geen enkele onderwijsinstelling staan ingeschreven. De leerplichtambtenaar onderzoekt vervolgens alle mogelijke gevallen van absoluut verzuim en onderneemt zo nodig verdere actie.

Bemiddeling en doorverwijzing

Zodra een school melding van schoolverzuim doet, stelt de leerplichtambtenaar een onderzoek in. Hij/zij neemt contact op met de leerling, de ouders/verzorgers en de school. Allereerst probeert hij/zij met alle betrokkenen (eventueel betrokken hulpverlening hoort daar ook bij) tot een oplossing te komen die leidt tot geregeld schoolbezoek van de leerling. Lukt dat niet, dan kan de leerplichtambtenaar na een officiële waarschuwing een proces-verbaal opmaken. Wanneer er nog geen hulpverlening is ingezet, kan de leerplichtambtenaar ook adviseren/doorverwijzen naar 1e of 2e lijn hulpverlening.

Handhaving

Soms hebben bemiddeling en/of verwijzing niet het gewenste resultaat. In dat geval kan een juridische aanpak noodzakelijk zijn. De leerplichtambtenaar werkt samen met het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming, de politie en Bureau Halt, met het doel om ongeoorloofd verzuim zo nodig strafrechtelijk aan te pakken. De wet biedt de mogelijkheid om een boete en zelfs een gevangenisstraf op te leggen.