Kappen en snoeien

Beschrijving

Om een boom of houtopstand te mogen kappen is in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig. De termijn voor vergunningverlening is acht weken.

Een vergunning om te mogen kappen is pas bruikbaar op zijn vroegst zes weken na vergunningverlening. Dit heeft te maken met de bezwaartermijn. Omwonenden of andere belanghebbenden kunnen via de rechter proberen te voorkomen dat bomen gekapt worden. Ook voor het verwijderen van dode bomen of houtopstand kan een vergunning nodig zijn. Voorwaarde aan een vergunning is vaak dat een herplantplicht wordt opgelegd, omdat de gemeente het belangrijk vindt dat het groene karakter van de gemeente Lochem blijft bestaan.

Wat heb ik nodig?

Graag bij uw aanvraag foto's toevoegen van de te kappen boom/bomen, in de relatie tot de omgeving. Daarnaast moet u een (kadastrale) tekening mee sturen waarop duidelijk staat aangegeven waar de boom/bomen op het perceel staan.

Wat kost het?

Gratis als geen vergunning nodig is, anders € 31,60

Meer informatie

Vraag en antwoord

Heb ik voor het kappen van elke boom een omgevingsvergunning nodig?

Niet altijd hebt u voor het kappen van een boom of houtopstand een vergunning nodig. Enkele soorten mogen in bepaalde gevallen zonder vergunning worden gekapt. Het soort boom is bepalend, níet de vraag of een boom ziek of dood is. Voor gewoon onderhoud heeft u ook geen vergunning nodig.

Deze soorten mogen in bepaalde gevallen zonder vergunning worden gekapt:

  • Fijnspar (Picea)
  • Spar (Abies)
  • Ceder (Cedrus)
  • Conifeer

Let op: Deze bomen mogen alleen zonder vergunning worden gekapt wanneer het bestemmingsplan (zie www.ruimtelijkeplannen.nl) geen vergunningplicht kent of wanneer de boswet niet van toepassing is.

Ook vrij van vergunning is de kap van fijnsparren, jonger dan 12 jaar en gekweekt als kerstboom.

Onder voorwaarden mogen bomen die (gemeten op een hoogte van 1.30 meter) dunner zijn dan 30 centimeter zonder vergunning worden gekapt. De voorwaarden zijn:

  • De bomen staan binnen de bebouwde kom
  • De bomen maken geen onderdeel uit van een laan, rij of groep
  • De bomen zijn niet aangeplant op grond van een herplantplicht

Mag ik zonder vergunning onderhoud en snoeiwerkzaamheden doen?

Snoeiwerkzaamheden zijn zonder vergunning toegestaan zolang het snoeien zich beperkt tot maximaal 20% van het kroonvolume. Dit betekent dat takken 20% korter mogen worden gemaakt en de kroon van de boom 20% mag worden uitgedund.

Waarom verplicht de gemeente om in ruil voor een vergunning één of meerdere nieuwe bomen te planten?

Lochem wil graag het groene karakter van de gemeente in stand laten. Bomen spelen een belangrijke rol in de omgeving. Zowel in het landelijk gebied, maar ook in de stad en in de dorpen. Daarom kan bij de toestemming om één of meerdere bomen te kappen een herplantplicht worden opgelegd.

Waarom moet ik ook voor het vellen van een dode of een zieke boom een vergunning aanvragen?

Bij een vergunning om te kappen kan de gemeente een herplantplicht opleggen. Dit geldt ook wanneer bomen worden gekapt die ziek of dood zijn.

Waarom moet ik minimaal zes weken wachten voordat ik een verleende vergunning mag gebruiken?

Een vergunning mag pas worden gebruikt na zes weken, omdat tijdens deze zes weken bezwaren mogen worden ingediend, door omwonenden of bijvoorbeeld natuurorganisaties. Wie bezwaar maakt kan ook de rechter vragen de vergunning op te schorten, dit heet een voorlopige voorziening. De zes weken wachttijd is bedoeld om er voor te zorgen dat een boom niet al is gekapt voordat een bezwaarschrift is behandeld of de voorzieningenrechter een uitspraak heeft kunnen doen.