Inzage in bestemmingsplannen

Beschrijving

Het gebruik en de bouwmogelijkheden op een perceel zijn geregeld in het bestemmingsplan. Wanneer de gemeente van plan is om een bestemming te wijzigen wordt eerst een ontwerp ter inzage gelegd. De meeste bestemmingsplannen zijn digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Wat kost het?

  • A4 kopie uit bestemmingsplan € 0,57
  • Grotere formaten: vanaf € 1,20

Hoe vraag ik het aan?

Bestemmingsplaninformatie kunt u direct online aanvragen.
Of kunt voor het inzien van een bestemmingsplan telefonisch een afspraak maken.

Meer informatie

Vraag en antwoord

Als ik zoek op www.ruimtelijkeplannen.nl vind ik het perceel niet wat ik zoek. Wat is de oorzaak?

Op www.ruimtelijkeplannen.nl zijn alle bestemmingsplannen te vinden die vanaf 2010 zijn vastgesteld. Omdat de gemeenten de opdracht hebben alle bestemmingsplannen te actualiseren zal deze website op korte termijn compleet zijn. Het kan echter nog voorkomen dat percelen onderdeel zijn van een ouder bestemmingsplan. In dat geval vraagt u bij de omgevingsbalie in het gemeentehuis inzage en informatie.

Hoe weet ik wat het toegestane gebruik op een perceel is?

Een bestemmingsplan regelt de gebruiksmogelijkheden van een perceel. Bijvoorbeeld wonen, detailhandel, sport, horeca enzovoort. Bij een bestemmingsplan hoort een verbeelding (plankaart) welke de hoofdbestemming aangeeft. In de bestemmingsregels is vervolgens aangegeven welk gebruik binnen deze bestemming is toegestaan.

Hoe weet ik wat ik mag bouwen op een perceel?

Een bestemming regelt de toegestane bebouwing. Het gaat daarbij vaak om het bouwvlak waarbinnen mag worden gebouwd, toegestane oppervlaktes, maximale bouwhoogten e.d. De bebouwingsvoorschriften zijn opgenomen in de regels van het bestemmingsplan.

Hoe weet ik dat een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid of een bestemming gewijzigd wordt?

Een ontwerp-bestemmingsplan wordt bekendgemaakt door een bekendmaking in het gemeenteblad. Dit geeft de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Een ontwerp is zowel in te zien in het gemeentehuis in Lochem als het gemeenteloket in Gorssel. Tegelijk kunt u het ontwerp inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Ik wil een perceel anders gebruiken dan bestemd of ik heb bouwplannen die niet passen in de bouwregels. Wat kan ik doen?

De gemeente kan eventueel medewerking verlenen aan gewijzigd gebruik of afwijkende bebouwingsmogelijkheden. Of dit kan en welke procedure daarvoor nodig is, is afhankelijk van uw plan, de afwijkingsmogelijkheden in het bestemmingsplan of gemeentelijk beleid.