Carbid wordt al van oudsher door boeren gebruikt om hun land te ontdoen van mollen, muizen of ratten. Oorspronkelijk werd carbidschieten gedaan om boze geesten te verjagen. Door carbid in contact te brengen met water ontstaat er een chemische reactie waarbij een zeer explosief gas ontstaat wat ervoor zorgt dat je bij het schieten harde knallen hoort.

Carbidschieten is een traditie in de regio en hoort voor veel inwoners bij oudejaarsdag, daarom is carbidschieten rond de jaarwisseling onder voorwaarden zonder evenementenvergunning toegestaan,

Wat heb ik nodig?

Voor carbidschieten met maximaal vier bussen/containers/opslagvaten heeft u geen vergunning nodig. Wel dient u te voldoen aan de onderstaande voorschriften:

 1. het carbidschieten vindt plaats op 31 december tussen 10.00 en 1 januari 02.00 uur;
 2. bij het carbidschieten wordt gebruik gemaakt van bussen/containers/opslagvaten met een maximale inhoud van 35 liter, die niet worden afgesloten met harde voorwerpen, zoals metalen, houten en andere vergelijkbare materialen (in ieder geval zijn toegestaan lederen en plastic ballen);
 3. het carbidschieten vindt plaats buiten de bebouwde kom op een afstand van tenminste:
  • 75 meter van de eigen woning of woning waar het georganiseerd wordt:
  • 100 meter van woningen van derden
  • 300 meter van gebouwen of andere voorzieningen waarin dieren verblijven;
 4. het schootsveld bedraagt tenminste 100 meter en binnen dit schootsveld bevindt zich geen publiek of andere personen en zijn geen openbare wegen of paden gelegen;
 5. degene die met carbid schiet neemt alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen om elk gevaar voor mens en dier te voorkomen;
 6. indien sprake is van carbidschieten door een persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt is een toezichthouder aanwezig. Onder toezichthouder wordt verstaan een persoon die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en die te allen tijde in staat is om aanwijzingen te geven ten aanzien van de handelingen van de carbidschieter en diens handelingen te allen tijde kan verhinderen.

Voor carbidschieten waarbij gebruik wordt gemaakt van vijf of meer bussen/containers/opslagvaten dient u een evenementenvergunning aan te vragen. De vergunningaanvraag dient u minimaal 8 weken voor het evenement.

Hoe vraag ik het aan?

Als u aan de voorwaarden voldoet hoeft u geen vergunning aan te vragen. Als u niet aan de voorwaarden voldoet vraagt u een evenementenvergunning aan.

Let er op dat vaak meerdere toestemmingen nodig zijn en dit gecombineerd aangevraagd moet worden.
Bij vragen kunt u contact opnemen met mevrouw M. Hazewinkel of mevrouw C. Groenendijk.