Raad vergadert voortaan elke 2 weken

foto van een raadsvergadering

11 december 2017

Vanaf maandag 20 november gaat de gemeenteraad op een andere manier vergaderen: korter, sneller en transparanter. Iedere twee weken op maandag houdt de gemeenteraad voortaan een ‘Politieke Avond’.

Deze Politieke Avond begint om 19.00 uur en heeft de volgende vaste onderdelen:

 • 19.00 uur: Vragenhalfuur
  Informele ontmoeting met raadsleden en college van burgemeester en wethouders
 • 19.30 uur: Eerste ronde tafels
 • 20.15 uur: Tweede ronde tafels
 • 21.00 uur: Pauze
 • 21.15 uur: Raadsvergadering
 • 22.30 uur: Afsluiting met borrel

Vragenhalfuur en informele ontmoeting

Het vragenhalfuur is bedoeld voor actuele vragen van fracties aan het college van burgemeester en wethouders (B&W). U kunt de vragen vooraf vinden op www.lochem.nl/politiekeavond. Het college beantwoordt de vragen in principe mondeling. Tegelijkertijd is het mogelijk dat u in het restaurant in gesprek gaat met de aanwezige raadsleden, burgemeester en wethouders en ambtenaren, onder het genot van een kopje koffie of thee.

Tafels

Om 19.30 uur beginnen de tafels: in 2 rondes van elk 3 kwartier worden in verschillende ruimtes maximaal 3 onderwerpen tegelijkertijd behandeld. Na de eerste 3 kwartier begint de tweede ronde. Dan zijn er opnieuw maximaal 3 onderwerpen om tegelijkertijd te bespreken.

Doel tafels

De onderwerpen die tijdens de tafels aan bod komen, kunnen met verschillende doelen worden besproken:

 • Informeren
  het college van B&W of een andere partij informeert de raad over een bepaald onderwerp. De raadsleden kunnen verhelderende, feitelijke vragen stellen
 • Adviseren
  het college van B&W vraagt de raad om advies
 • Beeldvormen
  de raad vormt zich een beeld over een voorstel van het college van B&W. Raadsleden en inwoners kunnen elkaar en het college vragen stellen over het voorstel.
 • Oordeelvormen
  raadsleden en college gaan met elkaar in gesprek met als doel de ander te overtuigen van hun voorlopige standpunten. Wanneer het onderwerp nog niet eerder in een sessie is besproken, kunnen ook inwoners meespreken.

Het doel per tafel vindt u terug op de agenda van de Politieke Avond. Alle tafels zijn openbaar (tenzij anders aangegeven): u kunt erbij zijn en hoeft zich niet vooraf aan te melden. Bij de tafels met een beeldvormend en oordeelvormend doel kunt u bovendien meedoen aan het gesprek. Hiervoor kunt u zich aanmelden bij de griffier via (0573) 28 92 22.

Raadsvergadering

Na een korte pauze om 21.00 uur begint om 21.15 uur de raadsvergadering. Het eerste deel van de agenda bestaat uit onderwerpen waarover de raad wil debatteren. Nadat de raad over een onderwerp heeft gesproken, zal de raad direct stemmen over het voorstel en eventuele moties en amendementen. Is over een onderwerp in de raadsvergadering geen debat nodig, dan wordt het onderwerp aan het eind van de vergadering in stemming gebracht.

De veranderingen op een rij

 • U kunt politieke besluiten van de Lochemse gemeenteraad gemakkelijker volgen: alle vergaderingen vinden nu plaats op één vaste avond. Omdat de raad na het bespreken van een stuk in principe direct overgaat tot stemming, is het voor u ook sneller duidelijk of een voorstel is aangenomen of niet.
 • Alle bijeenkomsten van de raad zijn op maandag en in principe openbaar toegankelijk.
 • De raad neemt iedere twee weken besluiten, in plaats van één keer per maand. Daardoor kan de raad sneller besluiten nemen en hoeven inwoners dus minder lang te wachten op een raadsbesluit.

Data Politieke Avond

De Politieke Avonden voor de komende periode zijn op de maandagen: 18 december, 15 januari, 29 januari, 12 februari, 5 maart en 19 maart