Mediation

Soms is een juridische procedure te voorkomen door mediation. Bij mediation probeert een bemiddelaar partijen (bijvoorbeeld vergunninghouder, bezwaarde en gemeente) met een geschil met elkaar in gesprek te brengen en zo tot een oplossing te komen. Heeft u een geschil waarbij de gemeente betrokken is en wilt u gebruik maken van de mogelijkheid om dat met mediation op te lossen? Neem dan contact op met mevrouw V. Vroege, v.vroege@lochem.nl of telefonisch via (0573) 28 92 84.

Bezwaar

Wanneer u het niet eens bent met een besluit dan kunt u hiertegen, in de meeste gevallen, bezwaar maken. De mogelijkheid tot het maken van bezwaar wordt bij het bekendmaken van het besluit vermeld. U moet wel binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager bekend is gemaakt, bezwaar maken bij de gemeente.

Zienswijze

Bij ingewikkelde aanvragen of besluiten, bijvoorbeeld een aanvraag om een omgevingsvergunning die niet past binnen het bestemmingsplan, of een ontwerp bestemmingsplan, liggen het ontwerpbesluit en de bijhorende stukken ter inzage. U leest bij de bekendmakingen waar en wanneer u de stukken kunt inzien. U kunt gedurende de inzage termijn uw zienswijze geven. 

Uw identiteit moet goed en veilig vastgesteld kunnen worden. Daarom heeft u een DigiD (digitale identiteitscode) nodig.

Beroep na openbare voorbereidingsprocedure

Tegen besluiten die genomen zijn met een openbare voorbereidingsprocedure kunt u geen bezwaar maken. Hiertegen kunt u "beroep" indienen. Degenen die een zienswijze hebben ingediend, kunnen beroep aantekenen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

U kunt ook een beroep indienen wanneer u het niet eens bent met wijzigingen in het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit, of wanneer u redelijkerwijs niet verweten kan worden dat u niet tijdig een zienswijze heeft ingediend. U dient wel een beroepschrift binnen zes weken na bekendmaking van het besluit in te dienen.

Beroep na bezwaarprocedure

Wanneer u tegen een besluit een bezwaarschrift heeft ingediend, kunt u tegen het besluit op het bezwaarschrift in beroep gaan. Dit beroepschrift dient u in bij de sector Bestuursrechtspraak van de Rechtbank Gelderland binnen zes weken na bekendmaking van de beslissing op het bezwaarschrift.

Voorlopige voorziening

Een bezwaarschrift of beroepschrift tegen een besluit schort de werking van dat besluit niet op. Dit betekent bijvoorbeeld dat de vergunninghouder mag beginnen met bouwen tijdens een bezwaar- of beroepsprocedure. Om dit tegen te gaan, kunt u een “voorlopige voorziening” vragen. De rechter beslist of er redenen zijn om bijvoorbeeld de bouw stil te leggen.

Bij een bezwaarprocedure vraagt u een voorlopige voorziening aan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland. Bij een beroepsprocedure vraagt u de voorlopige voorziening bij de instantie waar het beroep aanhangig is. Dat is de rechtbank of bij hoger beroep de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.