Wind is net als zon en water een natuurlijke bron waaruit groene energie gewonnen kan worden.

Beleidskader grootschalig wind

Momenteel wordt gewerkt aan een beleidskader voor grootschalige windenergie opwekking. Het beleidskader geeft de randvoorwaarden aan voor windenergie uit grote windturbines. In de veel gestelde vragen leest u hierover meer.

Bewonersavonden over windenergie

We organiseren twee bewonersavonden over windenergie in onze gemeente. Tijdens deze avonden bespreken we, onder welke randvoorwaarden windmolens in onze gemeente een plek kunnen krijgen. Het gaat dan bijvoorbeeld om afstand tot huizen, plaatsing bij bedrijventerreinen of delen in de opbrengst. De uitkomsten van deze bijeenkomsten gebruiken wij bij het opstellen van ons beleidskader over windenergie. Wij beoordelen plannen voor windmolens die bij onze gemeente worden ingediend, aan de hand van dit beleidskader.

Beleidskader kleinschalig wind

Op 27 mei 2019 is het beleidskader kleinschalig wind (pdf, 1.431 KB)  vastgesteld. Het beleid bevat de randvoorwaarden en uitgangspunten voor windturbines met een maximale ashoogte van 33 meter. Het gaat in kleine windturbines tot 33 meter in het buitengebied en op bedrijventerreinen van de gemeente Lochem, en mini-windturbines of wokkels tot een hoogte van 5 meter boven op het gebouw.

Vragen?

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met team milieu, gemeente Lochem, windenergie@lochem.nl, (0573) 28 92 22.

Initiatief voor lokaal opgewekte windenergie

Vier lokale energiecoöperaties uit de gemeenten Brummen, Voorst, Zutphen en Lochem hebben hun krachten gebundeld in IJsselwind.

IJsselwind wil windmolens ontwikkelen op grondgebied van de gemeente Zutphen. Ook Waterschap Rijn en IJssel onderzoekt de mogelijkheid om op de dijk langs het Twentekanaal tussen Zutphen en Eefde een windmolen te plaatsen. Deze locatie valt in het zoekgebied van IJsselwind. IJsselwind en Waterschap Rijn en IJssel trekken samen op en willen in totaal 3 windmolens plaatsen.

Draagvlakonderzoek

De gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen zijn voorstander van energie die duurzaam wordt opgewekt. Het draagt bij aan het klimaat. Maar, de mogelijke komst van windmolens ligt maatschappelijk en politiek gevoelig. De gemeenten hebben daarom onderzocht of er draagvlak is voor de eventuele komst van de 3 windmolens.

Uitkomst draagvlakonderzoek

Uit het onderzoek blijkt dat er onvoldoende draagvlak is voor het plan is bij inwoners van de gemeente Lochem. De raad van Lochem heeft daarop besloten om geen vervolglening aan IJsselwind beschikbaar te stellen.

De raad van Zutphen heeft besloten om wel vervolgfinanciering te verstrekken, en ook Brummen heeft een soortgelijk besluit genomen. In deze gemeenten is namelijk wel sprake van draagvlak.

Vervolg IJsselwind

Omdat de windmolens op grondgebied van Zutphen komen, wordt de vervolgprocedure door Zutphen uitgevoerd. Op de website van de gemeente Zutphen kunt u hierover meer lezen.

Verslagen omgevingsadviesraad IJsselwind en Waterschap Rijn en IJssel

Er is een omgevingsadviesraad ingesteld voor het plan van IJsselwind en het Waterschap Rijn en IJssel voor het plaatsen van 3 windturbines in de gemeente Zutphen. Deze raad geeft advies aan de initiatiefnemers over onder andere de bewonersregeling, geluid, slagschaduw, lichthinder etc.

Deelnemers zijn bewoners uit Eefde-West, de wijkteams Noordveen en Noorderhaven uit Zutphen, Eefde Tegenwind, gemeenten Lochem en Zutphen, de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) en IJsselwind en het Waterschap Rijn en IJssel.

De verslagen van de OmgevingsAdviesraad staan op de website van het Waterschap Rijn en IJssel. U vindt ze op de website van het Waterschap: www.wrij.nl/thema/actueel/projecten/actuele-projecten/windenergie/zutphen/