Het college van de gemeente Lochem heeft besloten het beleidskader grootschalige opwek duurzame energie (wind en zon grootschalig) uit te stellen tot er meer duidelijkheid bestaat over het landelijk onderzoek naar de milieunormen voor windturbines. Ook grootschalig zon wordt uitgesteld omdat in de toekomst de koppeling van zon en wind steeds belangrijker wordt doordat er gebrek aan ruimte is op het elektriciteitsnet.  

Regionale Energie Strategie

In de Regionale Energie Strategie (RES) wordt beschreven hoeveel opwek via zon- en windenergie de Cleantechregio in de periode tot 2030 wil realiseren. Inmiddels is door alle gemeentes, de provincie en de waterschappen van de Cleantechregio de RES 1.0 vastgesteld.

Wat vinden bewoners van energie opwekken met zon en wind?

Eind 2020 en begin 2021 heeft de gemeente inwoners op verschillende manieren gevraagd om mee te denken en praten.

Velen gaven gehoor aan die oproep: 1250 mensen deden mee aan de flitspeiling in november en december. 265 mensen namen deel aan de digitale inwoneravonden in februari. Tijdens een terugkomavond op 24 maart, gaf wethouder Henk van Zeijts tekst en uitleg over wat de gemeente heeft gedaan met alle uitkomsten. Ook deze digitale avond was goed bezocht met 115 deelnemers.

 Alle inbreng van de deelnemers helpt ons om te bepalen hoe we als gemeente om willen gaan met plannen voor zonneparken en windmolens.

Alle uitkomsten en verslagen van de bijeenkomsten zijn hier voor u te bekijken en lezen:

Inwoners geven duidelijk signaal aan gemeente: Stel het tempo bij

Inwoners hebben in de afgelopen maanden een duidelijk signaal afgegeven aan de gemeente Lochem: De gemeente meer tijd moet nemen om samen met de inwoners goede afspraken te maken over de overgang naar schone energie. Ook moet de gemeente niet voorop willen lopen en te hoge ambities hebben. Goed is goed genoeg. Daarnaast vinden inwoners dat er nu niet voldoende aandacht is voor zonnepanelen op daken.

De gemeente heeft de opmerkingen en meningen van bewoners vertaald in vier hoofdpunten

1 We verlagen ons tempo

Lochem doet ‘wat moet’, maar niet meer. We leveren als Lochem ons aandeel in de 35 TWh die landelijk wordt gevraagd voor wind en zon op land. Dat betekent 0,03 TWh uit windenergie (bijvoorbeeld 4 windmolens van 3 MW) en 0,12 TWh uit zonne-energie (netto 100 hectare zonnepark). Zonne-energie willen we voor een groot deel uit zon op dak halen. Het zijn voorlopige getallen, omdat er ook nog een regionaal proces loopt (Regionale Energiestrategie). De gemeenteraad beslist uiteindelijk over elke stap.

2 We zetten meer in op zon op dak

Een groot deel van de energie opwekken met zon op dak achten we haalbaar, maar het is ook ambitieus. In de praktijk blijkt zon op dak namelijk vaak lastig vanwege aansluiting op het net, bezwaren van verzekeraars, verhuurders en hypotheekverstrekkers, dakconstructie en elektriciteitsprijs. Ook is onderzoek naar opslag noodzakelijk. Dit vraagt om een krachtig signaal naar de landelijke overheid om wettelijke randvoorwaarden te veranderen. En het vraagt lokale actie van gemeente, energiecoöperatie, inwoners en bedrijven.

3 Er komt een voorstel aan de gemeenteraad voor één beleidskader grootschalige energieopwek

We beperken dit tot één windproject (ongeveer 12 MW) en één of twee zonneparken op land. Per project sturen we op de grootste maatschappelijke meerwaarde oftewel de minste schade. Als de projecten zijn vergund, evalueren we het beleid voor er nieuwe projecten mogelijk zijn.

4 Mogelijk stellen we een denktank met inwoners of een burgerberaad in.

Met het voorgestelde pakket dekken we ongeveer een derde van onze toekomstige behoefte aan elektriciteit. Daarbij gaan we ervan uit dat we ook veel energie besparen.  We zijn dan dus nog niet energieneutraal. De vraag is wat de volgende stap wordt. Dit vindt het college geen technische, maar vooral een maatschappelijke vraag. Hoe zien we energieneutraliteit voor onze gemeente? Het college zal een voorstel doen aan de gemeenteraad hoe we inwoners kunnen inschakelen om deze vragen te helpen beantwoorden.

Het vervolgproces is bekend, de raad moet dit nog goedkeuren

De raad moet de stappen in het vervolgproces nog bespreken, mogelijk op 26 april, en goedkeuren. De nu volgende planning is dus onder voorbehoud: Het college stelt in mei een ontwerp-beleidskader zon en wind vast. Dit beleidskader ligt in juni en juli ter inzage. Inwoners kunnen hierop hun zienswijzen indienen. Op basis van de zienswijzen wordt een definitief beleidskader opgesteld dat in september in het college wordt besproken. Vanaf eind oktober/ begin november start de raadsbehandeling van het beleidskader.